Publikacje

-Prawnokarna ochrona praw pracownika w nowym kodeksie karnym – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998 r., z. 3-4, str. 75-92.

-Glosa do wyroku SN z dnia 5 sierpnia 1998r. (II UKN 146/98), Orzecznictwo Sądów Polskich 2000 r., z. 3, poz. 34.

-Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 1999r. (II UKN 545/98), Orzecznictwo Sądów Polskich 2001 r., z. 11, poz. 168.

-Prawna problematyka pracowniczej podróży służbowej – Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002 r., s. 249.

-„Prawo pracy” (w:) Polskie przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, pod red. Zbigniewa Czachóra, Poznań 2003 r. ISBN 83-89413-56-6.

-Prawna problematyka używania tytoniu w miejscu pracy (w:) „Prawo wobec wyzwań współczesności” t. II, pod red. Pawła Wilińskiego, Poznań 2005 r., ISBN 83-86402-96-2.

-Glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04), Orzecznictwo Sądów Polskich 2005 r., z. 11, poz. 137.

-Kodeks pracy z indeksem rzeczowym – Ustawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Iuris, 2005 r., s. 202, ISBN 83-915425-5-6.

-Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – komentarz; Wydawnictwo Iuris, 2006 r., s. 136. ISBN 83-89363-50-X.

-Warunki odbywania aplikacji adwokackiej po zmianie ustawy Prawo o adwokaturze – Palestra 2006 r., z. 1-2.

-Zatrudniony w całym kraju, ale z pieniędzmi za podróż służbową – Swoboda pracodawcy przy określaniu miejsca pracy – „Rzeczpospolita” z dnia 17 marca 2006 r., nr 65 (7359).

-Umowa aktywizacyjna jako atypowa forma zatrudnienia – Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 11 z 2006 r.

-„Zmiany w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych” (w:) „Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Referaty na XVIII Zjazd Katedr Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa, 26-28 maja 2011 r., Warszawa 2011 r., ISBN 978-83-7620-644-8, s. 279-290.

-„Odmienność zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej” (w:) Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń pod red. Marcina Mazuryka i Sylwestra Jaśkiewicza, Warszawa-Siedlce 2011 r., ISBN 978-83-62475-01-8, s. 422-430.

-„Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów Unii Europejskiej” (w:) Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym pod red. Zdzisława Niedbały, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-514-7, s. 282-292.

-„Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej” (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej pod red. B. M. Ćwiertniaka, tom. II, Sosnowiec 2013 r. Oficyna Wydawnicza Humanitas, ISBN 978-83-61991-31-1, s. 175-182, praca recenzowana.

-„Cechy charakterystyczne podróży służbowej na podstawie art. 77(5) § 1 kodeksu pracy” (w:) Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego, teoria i praktyka, tom I, pod red. K. Knoppka, J. Muchy, Poznań 2013 r., Wydawnictwo Altus, ISBN 978-83-934497-3-6, s.52-58, praca recenzowana.

-Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawne-ekonomiczno (M. Majewska, S. Samol: Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawne-ekonomiczno, Poznań 2016 r.).